کازیوه یعنی سپیده‌ی صبح وقتی که همه افق را فرا میگیرد